واگذاری 230 دانش فنی موسسات تحقیقات کشاورزی کشور به بخش خصوصی

کرج- ایرنا- معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی گفت که تاکنون 230 دانش فنی حاصل کار موسسات تحقیقاتی بخش جهاد کشاورزی به بخش خصوصی واگذار شده است.

به گزارش ایرنا، اسکندر زند روز شنبه در آیین تجلیل از پژوهشگران برتر موسسه تحقیقاتی واکسن وسرم سازی رازی با اشاره به موضوع واگذاری موسسه تحقیقاتی سرم سازی رازی به بخش خصوصی، افزود: هیچ وقت موضوع واگذاری موسسه رازی را نداشتیم و نخواهیم داشت بلکه موضوع واگذاری دانش های فنی همچون دیگر موسسات تحقیقاتی دولتی به بخش خصوصی است. 
وی اظهار داشت: برنامه واگذاری دانش های فنی به بخش خصوصی یکی از رئوس کاری موسسه رازی است که بخش خصوصی را می توان برای ارتقای کیفیت و کمیت دانش های به دست آورده در بخش واکسن به خدمت گرفت. 
وی واگذاری دانش فنی به بخش خصوصی را با حفظ رویالیتی و مالکیت معنوی عنوان کرد و گفت: برنامه واگذاری دانش فنی به بخش خصوصی برای تما م موسسات زیر مجموعه سازمان تحقیقات انجام می شود. 
زند با بیان اینکه برای موسسه رازی پیگیر چهار مقوله مهم هستیم، افزود: توسعه تحقیقات آینده دار 
با جذب نیروهای نخبه داخلی و ایرانی خارج از کشور همراه با نوسازی ناوگان موجود با رعایت اصول GMP و رساندن کشور در بخش واکسن به مرز مطلوب از جمله برنامه ها است . 
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: توسعه روابط بین الملل مهمترین برنامه موسسه رازی است که باید این موسسه جایگاه علم واکسن و سرم را در دنیا بیش از پیش پیدا کند و ارتباطات و ظرفیت های بین المللی را به کمک بگیرد و برنامه چهارم نیز استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی برای امر توسعه دانش های فنی که در رازی وجود دارد. 
وی در ادامه با بیان اینکه در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی سه برنامه داریم که در 4 سال گذشته بوده و تا 4 سال آینده هم ادامه می یابد، افزود: یکی از این برنامه ها نوسازی است که به شدت پیگیری در تمام موسسات، ایستگاه ها و مراکز انجام می شود. 
وی بیان داشت: برنامه بعدی چابک سازی سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی است که واحدهای اضافی آن حذف می شود. 
رئیس سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی سومین برنامه را افزایش اثربخشی عنوان کرد و گفت: این برنامه شامل موسسه رازی هم می شود که حدود 8 مرحله دارد که اولین مرحله این است که اولین گام در تحقیقات خروجی محور شدن آن ها است. 
وی افزود: آمار نشان می دهد که ایران رتبه شانزدهم علم کشاورزی را در دنیا دارد ولی در نوآوری رتبه 114 داریم که فاصله این دو عدد به دلیل این است که عمدتا محصول محور هستیم و خروجی محور نیستیم یعنی چند مقاله و چند محقق و آزمایشگاه داریم ولی خروجی محور این است که چند مشکل را حل کنیم که برنامه ما این است که سازمان را خروجی محور کنیم. 
وی بیان داشت: برای خروجی محور کردن اولین گام روشن سازی اهداف است که در سازمان تحقیقات 4 هدف افزایش درآمد کشاورزی، افزایش کمیت تولید، افزایش کیفیت تولید و کمک به پایداری سیستم است. 
زند اضافه کرد: دومین مقوله ای که برای خروجی محور کردن مدنظر هست اولویت ها است که سه اولویت داریم که یکی توانمندکردن وضع موجود که همان طرح هایی است که منجر به توانمندشدن وضع موجود شود ، دوم طرح هایی که جریان سازی کند و سوم طرح هایی که تحول ایجاد کند. 
وی با تاکید بر اینکه در مجموعه ها حتما طرح های تحول ساز و جریان ساز باید داشته باشیم تا جریان های آینده را رقم بزند، گفت: گام بعدی برای خروجی محور کردن انگیزه است که انگیزه ما از تحقیقات نه دانشجوی دکترا است نه اتفاقاتی که در جامعه رقم می خورد بلکه انگیزه در این سازمان کشاورز، مزرعه، لبخند روی لب کشاورز و تلنگر به مرز علم است. 
معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: سه نوع خروجی مدنظر داریم که مرز علم و یافته های قابل ترویج مورد نیاز کشاورز و یافته های قابل تجاری برای تجاری سازی است. 
وی بیان داشت: گام بعدی اصلاح آیین نامه های سازمان بر اساس نیازهای بخش است که بر تمام کارهای انجام شده در موسسه رازی در اشل صنعتی و نیمه صنعتی امتیاز می دهیم. 
زند گفت: گام آخر اقتصادی کردن تحقیقات است که چه میزان برای کشور عایدی دارد که با این گام ها به دنبال تحقیقات خروجی محور هستیم. 
وی یادآور شد که پروژه خروجی محور کردن تحقیقات اکنون مورد توجه بسیاری از دانشگاه ها قرار گرفته است.