نام محصول: AS71

 • نوع هیبرید: سینگل کراس
 • رنگ دانه: زرد متمایل به نارنجی
 • تعداد ردیف روی دانه روی بلال: 22-16
 • تعداد دانه در ردیف: 56-48
 • ارتفاع بوته: 5/3-5/2 متر
 • وزن هزاردانه: 380-370 گرم
 • تعداد روز رسیدن علوفه ای: 95-90 روز
 • تعداد روز رسیدن دانه ای: 125-115 روز
 • عملکرد دانه ای در شرایط مطلوب: 16-14 تن و علوفه ای 95-85 تن در هکتار

خصوصیات زراعی:

 • تولید ساقه های یکنواخت و ریشه بسیار قوی و ثبات نسبی در تولید
 • مقاومت بالا به عمده بیماریهای رایج کشور و نیاز آبی کمتر در مقایسه با گروه دیررس
 • قادر به تولید دانه معادل گروههای دیررس رایج کشور
 • سرعت بالای خشک شدن دانه پس از پر شدن دانه
 • مناسب کشت دوم مناطق گرم و کشت اول مناطق معتدل
 • تراکم توصیه شده 72000 بوته در هکتار
 • فاصله ردیف های کشت: 75-70 سانتی متر
 • فاصله بوته ها روی ردیف در دانه ای 20-17 سانتی متر و در علوفه ای 16-15 سانتی متر
 • نسبت دانه به چوب بلال 5/84 درصد
سفارش محصول