نام محصول: BC678

 • هیبرید: سینگل کراس
 • رنگ دانه: زرد متمایل به نارنجی
 • تولید دانه: 17-16 تن
 • تولید علوفه: 90-70 تن
 • شکل دانه: دندان اسبی
 • تاریخ کشت: برای کشت اول و کشت دوم قابل استفاده می باشد.
 • وزن هزاردانه: 400-300 گرم
 • تعداد روز رسیدن دانه ای: 135-125 روز
 • تعداد دانه در قطر بلال: 20-16 دانه
 • فاصله بین ردیف ها: 75-70 سانتی متر
 • طول دوره رشد: 115-125 روز
 • فاصله روی ردیف: 19 سانتی متر برای دانه ای و 17 سانتی متر برای کشت علوفه ای

خصوصیات زراعی:

 • وزن چوب بلال 20-15 درصد وزن بلال
 • تعداد بذر مورد نیاز برای کشت در یک هکتار 75000 دانه
 • در مناطق خنک و معتدل بالاترین عملکرد را داشته است.
 • به آفات و بیماری بسیار مقاوم
 • به بیماریهای برگی و ساقه و طوقه مقاوم ، به ورس نیز مقاوم می باشد.
 • ارتفاع گیاه 5/3-3 متر
 • ظهور تاسل و گلدهی با توجه به شرایط اقلیمی محلهای کشت کمی متفاوت است و بطور متوسط 53-59 روز بعد از کشت می باشد.
 • در بین ارقام گروه 600 ساقه آن بطور استثنائی قوی و مستحکم می باشد.
 • دارای دانه های بزرگ و کیفیت بالا و درصد چوب پایین در بلال
 • با برگهای بزرگ و سبزینه بالا برای برداشت علوفه ای بسیار مناسب.
سفارش محصول