نام محصول: KSC 703

 • رنگ دانه: زرد
 • تعداد ردیف روی دانه روی بلال: 18-16
 • تعداد دانه در ردیف: 46-38
 • ارتفاع بوته: 2/3 – 5/2 متر
 • وزن هزار دانه: 320-310 گرم
 • تعداد روز رسیدن علوفه ای: 100-95 روز
 • تعداد روز رسیدن دانه ای: 135-125 روز
 • عملکرد دانه ای در شرایط مطلوب: 15-13 تن و علوفه ای 80-70 تن در هکتار
 • میانگین ارتفاع بوته تا بلال: 100 سانتی متر

خصوصیات زراعی:

 • دارای رشد اولیه سریع و مقاوم به ورس می باشد.
 • نسبت به سیاهک معمولی ذرت نیمه حساس است
 • نسبت به پوسیدگی فوزاریومی نیمه مقاوم می باشد.
 • یک هفته زودرس تر از سینگل کراس 704 می باشد.
 • کاهش 2/3 – 5/2 درصد رطوبت دانه در زمان برداشت در مقایسه با هیبرید 704
 • فاصله ردیف کشت: 75-70 سانتی متر
 • فاصله بوته ها روی ردیف در دانه ای 20-17 سانتی متر و در علوفه ای 16-15 سانتی متر
سفارش محصول