نام محصول: Simon

 • نوع هیبرید: سینگل کراس
 • رنگ دانه: نارنجی
 • شکل بلال: مخروطی
 • تعداد ردیف روی دانه روی بلال: 20-16
 • تعداد دانه در ردیف: 56-48
 • رکورد عملکرد دانه: 18600 کیلوگرم
 • ارتفاع بوته: 5/3-5/2 متر
 • وزن هزار دانه: 360-340 گرم
 • تعداد روز رسیدن علوفه ای: 90-85 روز
 • تعداد روز رسیدن دانه ای: 125-115 روز
 • عملکرد دانه ای در شرایط مطلوب: 18-16 تن و علوفه ای 90-85 تن در هکتار

خصوصیات زراعی:

 • سازگاری مناسب با مناطق مختلف کشور
 • سازگاری مناسب با مناطق مختلف کشور
 • سازگاری مطلوب با خاکهای لومی شنی
 • متحمل به بیماریهای برگی
 • سرعت زیاد خشک شدن دانه پس از رسیدن فیزیولوژیک
 • توان تولید بالای دانه و علوفه در مقایسه با هم گروه خود
 • متحمل به تنشهای زنده و محیطی
 • ساقه قوی و مقاوم به ورس
 • دانه درشت و عمیق و دارای کیفیت عالی از نظر انرژی و پروتئین و کارتن و هکتولیتر بالا
 • مناسب کشت مناطق گرم و معتدل برای کشت دوم و اول
 • مناسب برای صنایع فرآوری ذرت
 • تراکم بوته توصیه شده 72000 بوته در هکتار
 • فاصله ردیفهای کشت 75-70 سانتی متر
 • فاصله بوته ها روی ردیف: دانهای 20-17 سانتی متر و علوفه ای 16-15 سانتی متر
 • نسبت دانه خشک به چوب بلال 5/86 درصد
سفارش محصول