نام محصول: Valbom

 • رنگ دانه: زرد متمایل به نارنجی
 • شکل دانه: دندان اسبی
 • هیبرید: سینگل کراس
 • برگها: ایستاده با زاویه کم
 • مقاومت به بیماری: به بیماریهای پوسیدگی مقاوم و به ورس نیز مقام می باشد
 • شکل بلال: دوکی شکل و کشیده بلند
 • تعداد دانه در قطر بلال: 18-14 دانه
 • تعداد دانه در طول بلال: 65-55 دانه
 • ساقه: دارای قطر ساقه قوی و استوار می باشد که بر روی ساقه بلالهای بزرگ بوجود می آید.

خصوصیات زراعی:

 • قدرت جوانه زنی و قوه نامیه بالا و سبز سریع و یکنواخت است.
 • رقمی که برای ذرت علوفه ای بسیار مناسب می باشد.
 • برای کشت علوفه ای: 95-90 روزه قابل برداشت می باشد و با پوشش سبز انبوه و بلالهای بزرگ دارای تناژ بالا می باشد.
 • 125-120 روزه قابل برداشت می باشد.
 • ثبت شده در فهرست EU
سفارش محصول