گیاه ذرت مواد قندی و نشاسته زیادی دارد

گیاه ذرت مواد قندی و نشاسته زیادی دارد. این گیاه یکی از بهترین ها برای تولید علوفه سبز ، سیلو و دانه است.

ذرت علوفه ای ، علوفه اي خوشخوراک جهت گاو و گوسفند است و شرایط مکانیزاسیون را بخوبی می پذیرد.

 این نوع ذرت دارای مــــقادیر خیلی زیادی مواد معدنی مخصوصاً N.P.K CA. در مقایسه با موقعی است که بصورت دانه مصرف می گردد. در یک ســـــری آزمایش مشخص شده است که حدود 50% ماده خشک در برگ و ساقه ذخیره می گردد، همچنین حدود 37% ازت ، 26% فسفر و 61% پتاس و 79% کلسیم در برگ و ساقه موجود می باشد. 

علوفه این نوع ذرت غنی از مواد گلوسیدی و انرژی زا و فقیر از پروتئین است به همین دلیل این نوع علوفه را باید همراه با علوفه هائی که غنی از پروتئین هستند. بطور مخلوط در جیره غذایی دام وارد نمود. 

در ضمن ذرت فوق العاده سهل الهضم بوده و سیلوی آن برای دامهای پرواری عالیترین غذا است.

عوامل دیگری که باعث گردید این گیاه به مقدار خیلی زیاد گسترش یابد عبارتند از :

1.     مقاومت خیلی زیاد نسبت به خشکی و ورس

2.     عملکرد زیاد آن در هکتار

3.     قدرت پذیرش مکانیزاسیون در مراحل مختلف کاشت، داشت ، برداشت

4.     پذیرش کشتهای متوالی به مدت چند سال

5.     سهم عمده و نقش روز افزون ذرت در تأمین مواد غذایی مورد نیاز انسانها ، دام و طیور و مصارف صنعتی

6.     ارزش علوفه ای دانه و کاه ذرت