نیاز کودی و غذایی ذرت

کود مورد نیاز ذرت بر مبنای توصیه عمومی

کود سوپرفسفات تریپل  150-100کیلوگرم

کود اوره   400 کیلوگرم

کود پتاس   200-150 کیلوگرم

کود کلرید پتاسیم 100 کیلوگرم بصورت سرک ( یکماه پس از کاشت )

کود سولفات روی  75-40 کیلوگرم در هکتار ( قبل از کاشت)

یک الی دو بار محلول پاشی با کود مرکب میکرو ( یکماه پس از کشت و دوماه پس از کشت)

ذرت به کودهای حیوانی که زمین را ازجهت مختلف اصلاح می کند احتیاج دارد .

بهترین توصیه کودی بر اساس آزمون خاک و با توجه به مواد آلی و عناصر قابل دسترس گیاه درخاک می باشد.

طریقه جذب مواد غذایی در ذرت بصورتی است که بیشتر مواد غذایی را تا شروع تشکیل دانه جذب می نماید لذا 100 کیلوگرم از کود اوره را با تمامی کود فسفات و پتاس قبل از کـــــاشت در هنگام آماده سازی زمین استفاده می شود و مابقی کود اوره بعنوان سرک پخش می گردد.

کود سرک را می توان در دو مقطع زمانی ( مرحله اول زمان ساقه رفتن و 8-6 برگی گیاه و مرحله دوم قبل از گل دهی یعنی 8-5 روز قبل از سنبله رفتن ) به خاک داد.