بذر ذرت PL 712

بذر ذرت هیبرید سینگل کراس  PL 712 (علوفه ای)

 • مشخصات بذر : علوفه ای
 • منشاء : ترکیه
 • گروه رسیدگی :FAO 680 – نیمه دیر رس
 • رنگ دانه: زرد و چوب بلال سفید
 • تراکم مناسب :85-80 هزار بوته در هکتار
 • فاصله ردیف های کشت : 75-70 سانتیمتر
 • فاصله بوته روی ردیف: 17-15 سانتیمتر
 • جوانه زنی و رشد اولیه سریع
 • دارای سازگاری گسنرده در مناطق مختلف
 • دارای بلال های یکنواخت
 • پتانسیل بالای تولید علوفه
 • ساقه قوی و بلند و بلال های درشت
 • تا زمان رسیدن بلال ، ساقه ها و برگ ها سبز می مانند.
 • علوفه با کیفیت و قابلیت هضم عالی برای دام
PL712
فهرست