پروژه های تحقیقاتی

فعالیتهای تحقیق و توسعه شرکت توسعه کشت ذرت

شرکت توسعه کشت ذرت از سال 1389 به منظور انتخاب ارقام مناسب ذرت دانه ای و علوفه ای نسبت به احداث مزارع مقایسه ارقام در استانهای کرمانشاه- خوزستان و فارس نموده که نتیجه آن معرفی و ثبت ارقام ذرت دانه ای و علوفه ای Bolson- BC666- Simon- BC582- POL710- Valbom- BC678-AS71 می باشد.

سال 1394

در این سال تعداد سه رقم بذر ذرت از شرکت Polen و شش رقم از انستیتو BC  و دو رقم آمریکایی در شرایط زارع و محوطه شرکت در فارس- کرمانشاه و خوزستان در مقایسه با ارقام شاهد 703 و 704 و BC678و BC582و سیمون مورد ارزیابی قرار گرفت. در سال 1394 ارقام AS6M10-BC616-RIDAN- PL472- PL772- PL712 برای آزمون تعیین ارزش زراعی (VCU) به موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر ونهال معرفی و سال اول این آزمون در همان سال اجرا گردید.

سال 1395

در این سال تعداد بیست رقم بذر ذرت از شرکتهای Polen و BC در بلوکهای کاملاً تصادفی و در چهار تکرار در استانهای کرمانشاه – خوزستان و فارس در مقایسه با ارقام 703-704 و AS71 و Valbom و سیمون و BC582 و BC678 کشت و یادداشت برداری و مورد ارزیابی قرار گرفت و ارقام BC682-BC688  – BC621 – BC512- BC595- Torro- PL712 به عنوان ارقام برتر انتخاب و برای آزمون VCU به موسسه تحقیقات معرفی گردید. سال دوم آزمون VCU ارقام AS6M10-BC616-RIDAN-PL472-PL772-PL712 اجرا گردید.

سال 1396

در سال 1396 تعداد پانزده رقم عمدتاً جدید از شرکتهای BC   و Polen و گنسو چینی در زمینهای استان کرمانشاه- خوزستان و فارس بصورت چهار ردیف از هر رقم بطول حدود پنجاه متر در مقایسه با ارقام شاهد کشت و یادداشت برداری و ارزیابی گردید و ارقام JZY5-BC512-BC507-BC505 ارقام مناسب و برتر انتخاب گردید. همچنین در این سال تعداد نوزده رقم بذر ذرت از انجمن بذر فرانسه از شرکتهای R.A.G.T- KWS- Maisadour و LG به صورت چهار ردیف و بطول پنجاه متر از هر رقم در مقایسه با KSC704 و BC582 کشت و ارزیابی گردید. در سال 96 سال اول آزمون VCU ارقام TORRO-BC595-BC512-BC621-BC688-BC682-PL630-GLS697-PL538-PL712 عملیاتی شد.

سال 1397

در این سال تعداد بیست و یک رقم از انستیتو BC به صورت دو ردیف بطول شش متر از هر رقم  بدون فاصله و در سه تکرار در استانهای کرمانشاه- خوزستان و فارس و زیر نظر محققین BC و در مقایسه با ارقام AS71  و 703 کشت و یادداشت برداری شد. همچنین بیست و چهار رقم از بذور ذرت انجمن بذر فرانسه بصورت چهار ردیف بطول حدود پنجاه متر در مقایسه با ارقام شاهد در همان استانها کشت گردید و به همان روش تعداد نوزده رقم از شرکتهای چین- اتریش و ترکیه در گروههای رسیدگی 700-200 در مقایسه با ارقام زودرس داخلی کشت و یادداشت برداری و ارزیابی گردید و تعدادی رقم علوفه ای و دانه ای برتر انتخاب و در آینده در مورد واردات و تولید آن در شرکت تصمیم گیری خواهد شد. سال دوم آزمون VCU ارقام PL712-PL538-GLS697-PL630-TORRO-BC595-BC512-BC621-BC688-BC682 و همچنین سال اول VCU ارقام JZY5-BC595-BC507-BC505 اجرا گردید. با توجه اعتماد موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال به شرکت توسعه کشت ذرت آزمانهای VCU ارقام مذکور در سالهای 96 و 97 توسط شرکت اجرا گردید و ارقام PL712-TORRO-PL538-BC621-BC595 جهت ثبت در فهرست ملی ارقام گیاهی توسط موسسه مذکور تایید گردید.

سال 1398

در این سال تعداد 7 رقم بذر ذرت از موسسه BC و یک رقم پاپ کورن در محوطه اداری استان فاری بصورت چهار ردیف بطول حدود بیست متر بدون فاصله بین ارقام کشت و طی مراحل کاشت و داشت و برداشت یادداشت برداری و پس از ارزیابی سه رقم BC727-BC712-BC709 ارقام برتر انتخاب و جهت انجام آزمون VCU معرفی گردید. همچنین دو رقم PL538  و PL700 از شرکت Polen و ارقام ثبت شده INOVE- HYDRO- MIAMI و در حال ثبت شرکت Syngenta در شرایط زارع و در مقایسه با ارقام رایج شرکت در استانهای کرمانشاه- خوزستان و فارس کشت و یادداشت برداری و مورد ارزیابی قرار گرفتند و ارقام مناسب جهت جایگزین ارقام قدیمی شرکت انتخاب گردید. در سال98 سال دوم آزمون VCU ارقام JZY5-BC688-BC575- BC507-BC505 توسط موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال اجرا گردید.

 

پروژه تحقیقاتی ارزیابی ارقام ذرت موسسه BC سال 1398

پروژه مقایسه عملکرد ارقام ذرت به صورت مشترک بین دو شرکت توسعه کشت ذرت (ایران) و BC (کرواسی) از 20 خرداد  لغایت 2 آذر 98 در مزرعه تحقیقاتی سیمرغ زیاران به وسعت 5.3 هکتار واقع در کیلومتر 7 جاده قدیم آبیک-قزوین اجرا شد. این پروژه شامل 125 آزمایش مجزا هر یک شامل 23 نمونه جدید و دو رقم Ksc703 و Simon از ارقام رایج ایران به عنوان شاهد بود. نمونه ­های هر آزمایش نتاج یک والد پدری با 23 والد مادری مختلف بودند. بدین ترتیب که هر آزمایش در واقع ارزیابی تست­کراس یک والد اینبرد­لاین پدری مشخص با اینبردلاین­های مادری مختلف بود.

از مجموع کل آزمایشات، تعداد 90 آزمایش در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با دو تکرار و 35 آزمایش به صورت تک تکرار و در قالب طرح آگمنت اجرا شدند. در مجموع تعداد 2875 نمونه جدید طی این پروژه مورد ارزیابی عملکرد قرار گرفتند. کشت نمونه­ها به صورت دو ردیف روی پشته به فاصله بین ردیف 70 سانتی متر و روی ردیف 19 سانتی متر و به طول 4 متر و جمعا 20 بوته روی هر ردیف انجام شد. فاصله بین هر آزمایش و نیز تکرارهای هر آزمایش یک متر در نظر گرفته شد. کلیه مراحل کار اعم از کاشت، داشت (وجین علف­های هرز، تنک، و …) و برداشت به صورت دستی انجام شد. روش آبیاری و میزان مصرف کودهای پایه بر مبنای نتایج آزمایش آب و خاک و شرایط زارعین منطقه انجام شد .

داده ­برداری پس از سبز شدن مزرعه آغاز و شامل ثبت درصد جوانه­زنی، درصد خسارت آگروتیس، تاریخ 50%گرده­دهی، تاریخ 50% ظهور ابریشم، امتیازدهی کیفی بر مبنای صفات مورفولوژیک و فنولوژیک در مرحله خمیری و نیز یک هفته قبل از برداشت، تاریخ رسیدگی فیزیولوژیک، درصد سیاهک و ورس بود. از داده­های وزن کل بلال­های برداشت شده هر نمونه، وزن 5 بلال منتخب، درصد رطوبت زمان برداشت، نسبت دانه به کل بلال و هکتولیتر جهت محاسبه و ارزیابی عملکرد استفاده شد.

در مجموع پس از ثبت کلیه داده­ها، محاسبه عملکرد و ارزیابی نمونه­های هر آزمایش، بر مبنای موثرترین مولفه­ها در عملکرد و رسم بای­پلات، تعداد 35 نمونه تست­کراس با در نظر گرفتن روند انتخاب ارقام طی سال­های آتی و پیش­بینی شرایط کشت ذرت در آینده انتخاب شدند تا در پروسه ارزیابی سال آینده قرار گیرند .

Menu