بذر ذرت AS 71

رقم ذرت هیبرید سینگل کراس AS 71 (دانه ای)

  • مشخصات بذر : دانه ای
  • منشاء : آمریکا
  • گروه رسیدگی :FAO 580 – میان رس
  • فاصله بوته روی ردیف : 18-16 سانتیمتر
  • دارای سازگاری بالا در مناطق گرم کشور
  • خشک شدن سریع دانه ها بعد از رسیدن فیزیولوژیکی
  • دارای ساقه و ریشه بسیار قوی و پایدار و مقاوم به ورس
  • پتانسیل بالای تولید دانه
AS 71
Menu