بذر ذرت هیبرید سینگل کراس JZY-5

تیپ رقم: سینگل کراس (علوفه ای – دانه ای)
گروه رسیدگی: FAO 650 (نیمه دیررس)
منشاء: کشور چین
پتانسیل تولید دانه و علوفه بالا
فرم و رنگ دانه: دندان اسبی و زرد
هکتولیتر بالا
مقاوم به پوسیدگی ساقه
نیمه مقاوم به بیماری های لکه برگی و کوتولگی زبر ذرت و سیاهک خوشه
ارتفاع بوته 300 سانتی متر

تعداد ردیف دانه در بلال 16 الی 18 ردیف

میانگین تعداد دانه در ردیف 45

میانگین وزن هزار دانه 390 گرم

عملکرد دانه 13.5 الی 17 تن در هکتار

بذر ذرت هیبرید سینگل کراس
بذر ذرت TAIYU
فهرست