بذر ذرت آجیلی (پاپ کورن) هیبرید سینگل کراس رقم KSC 600

بذر پاپ کورن رقم KSC 600

  • متوسط وزن هزاردانه 180 گرم
  • متوسط طول بلال 20 سانتی متر
  • متوسط قطر بلال 35 میلی متر
  • تعداد ردیف دانه در بلال 16 ردیف
  • متوسط تعداد روز تا ظهور گل تاجی 60 روز
  • زمان رسیدگی فیزیولوژیک 115 الی 125 روز
  • متوسط رس و مناسب برای تولید پاپ کورن
  • تیپ دانه سخت و بلال مخروطی شکل
  • مقاومت نسبی به بیماری پوسیدگی فوزاریومی
  • مناسب کشت در اکثر استانهای کشور
بذر ذرت آجیلی هیبرید سینگل کراس
بذر ذرت آجیلی هیبرید سینگل کراس
فهرست