بذر ذرت Valbom | والبوم

بذر ذرت هیبرید سینگل کراس Valbom (علوفه ای)

  • مشخصات بذر : علوفه ای
  • منشاء : کرواسی
  • گروه رسیدگی :FAO 670 – نیمه دیر رس
  • فاصله بوته روی ردیف: 16-15 سانتیمتر
  • ساقه قوی و بلال های درشت
  • سازگاری مناسب با مناطق مختلف کشور
  • سازگاری مطلوب با خاک های لومی شنی
  • متحمل به بیماری های برگی
  • متحمل به آفات و بیماری ها و تنش های محیطی
  • دانه درشت و عمیق و دارای کیفیت عالی از نظر انرژی و پروتئین و کارتن و هکتولیتر بالا
بذر ذرت والبوم
فهرست