بذر ذرت KSC 703

بذر ذرت هیبرید سینگل کراس KSC 703 (دانه ای – علوفه ای)

 • مشخصات بذر : دانه ای – علوفه ای
 • منشاء : ایران
 • گروه رسیدگی :FAO 700 – نیمه دیر رس
 • تراکم مناسب برای کشت دانه ای: 75-70 هزار بوته در هکتار
 • تراکم مناسب برای کشت علوفه ای: تا 90 هزار بوته در هکتار
 • فاصله بوته روی ردیف برای کشت دانه ای: 20-17 سانتیمتر
 • فاصله بوته روی ردیف برای کشت علوفه ای: 16-15 سانتیمتر
 • فاصله ردیف های کشت 75-70 سانتیمتر
 • جوانه زنی و رشد اولیه سریع
 • دارای سازگاری گسترده در مناطق مختلف و مقاوم به ورس
 • رنگ دانه زرد و چوب بلال قرمز
 • پتانسیل بالای تولید دانه و علوفه
 • یک هفته زودرس تر از سینگل کراس 704 می باشد.
 • رطوبت دانه در زمان برداشت 3.2-2.5 درصد کمتر از سینگل کراس 704 می باشد.
 • نسبت به سیاهک معمولی ذرت نیمه حساس
KSC703
فهرست