کشاورزی هوشمند

نوآوری و خلاقیت، بخش مهمی از فعالیت‌های شرکت توسعه کشت ذرت است. جهت حمایت ازکلیه فرایند‌های مربوط به زنجیره تولید ذرت،  طیف گسترده‌ای از فناوری‌های دانش‌بنیان، خصوصا سامانه‌های زراعی هوشمند در شرکت توسعه کشت ذرت ایجاد شده است. متخصصان خلاق و مسلط بر جدیدترین فناوری‌ها در زمینه کشاورزی هوشمند، با تلفیق تجارب گذشته و بومی‌سازی و باز طراحی مدل‌های مشابه خارجی، تعدادی از مفید ترین سامانه‌ها را برای تعیین میزان بذر مصرفی، بهترین تراکم کشت، تاریخ کاشت بهینه، تاریخ برداشت مناسب، میزان رطوبت نهایی و تخمین عملکرد فراهم نموده‌اند. امید است استقبال و استفاده از این سامانه‌ها، زراعتی پر برکت برای کشاورزان پر تلاش کشور را به همراه داشته باشد. شایان ذکر است، کلیه سامانه‌های شرکت در مرحله آزمایش و توسعه بوده و با استفاده از نظرات کارشناسی کاربران گرامی تکمیل خواهد شد.

محاسبه میزان بذر مورد نیاز در ارقام ذرت

سامانه تحلیل و تخمین عملکرد ذرت

سامانه تعیین اقلیم مناسب تولید ذرت بذری

سامانه انتخاب رقم مناسب منطقه

سامانه تعیین مراحل رشد و نمو ذرت

فهرست