کود کلات سه گانه آهن ، روی و منگنز TNT

فواید ریزمغذی ها برای تولید ذرت 

به طور کلی، 16 عنصر ضروری برای رشد گیاهان زراعی از جمله ذرت لازم است:

کربن، هیدروژن و اکسیژن که توسط هوا و آب تامین میشود.

درشت مغذی ها: نیتروژن، فسفر، پتاسیم

مواد مغذی ثانویه: کلسیم، منیزیم، گوگرد

ریز مغذی ها: آهن(Fe)، منگنز(Mn)، روی(Zn)، مس(Cu)، بور(B)، مولیبدن (Mo) و کلر(Cl).

مقدار این 7 عنصر ریز مغذی در بیشتر خاک ها برای رفع نیازهای گیاه کافی است. با این حال، برخی از خاک های شنی و سایر خاک های کم مواد آلی به طور طبیعی دارای کمبود ریز مغذی ها هستند. همچنین خاک‌های با اسیدیته بالا ممکن است برخی از ریز مغذی‌ها را کمتر در دسترس قرارداده و در نتیجه گیاه را دچار کمبود کنند. در ذرت، ریز مغذی‌هایی که اغلب از طریق کوددهی تامین می‌شوند، روی، منگنز و آهن می‌باشد.

ریز مغذی ها عناصر ضروری مورد نیاز گیاه در مقادیری کمتر از درشت مغذی ها هستند. ریز مغذی ها در بسیاری از فرآیندهای لازم برای رشد گیاه مهم هستند. تشخیص کمبود ریز مغذی ها در ذرت می تواند دشوار باشد. هم آزمایش خاک و هم تجزیه و تحلیل بافت گیاهی اغلب برای تعیین کمبود ریزمغذی ضروری است. از میان ریز‌مغذی ها، ذرت بیشترین حساسیت را به کمبود روی دارد. اگرچه گیاهان فقط به مقادیر نسبتاً کمی از ریز مغذی ها نیاز دارند، اما برای رشد گیاه ضروری هستند. اگر ریز مغذی‌ها کمبود داشته باشند، عملکردهای حیاتی گیاه می‌تواند محدود شود که منجر به ناهنجاری‌های گیاه، کاهش رشد و پتانسیل عملکرد کمتر می‌شود. غلظت کل یک ریز مغذی در خاک، نشانگر مناسبی از در دسترس بودن آن برای گیاه ذرت نیست. این مواد مغذی ممکن است در خاک فراوان باشند اما رشد گیاه را محدود نمایند، زیرا به شکل مناسب برای جذب توسط ریشه نیستند. بنابراین، مدیریت ریزمغذی‌ها برای تولید ذرت با عملکرد بالا باید شامل در نظر گرفتن شرایط در دسترس بودن آنها نیز باشد، که شامل اسیدیته یا قلیاییت خاک، دما و رطوبت خاک و واکنش با سایر نهاده‌ها می‌شود.

دلایل بروز کمبود عناصر آهن ، روى و منگنز در گیاه

اسیدیته خاک مهم ترین عامل موثر بر در دسترس بودن ریزمغذی ها برای گیاهان است. به استثنای مولیبدن و کلر، ریز مغذی‌ها در خاک‌های با اسیدیته پایین یا اسیدی بیشتر در دسترس هستند و در خاک‌های با اسیدیته بالا یا قلیایی در دسترس نیستند. با افزایش اسیدیته خاک، در دسترس بودن بور، مس، آهن، منگنز و روی کاهش می‌یابد. در دسترس بودن مولیبدن با افزایش اسیدیته خاک افزایش می یابد و اسیدیته خاک هیچ تاثیری بر دسترسی کلر به گیاهان ندارد. به طور کلی حفظ اسیدیته خاک نزدیک به خنثی یا کمی اسیدی، دسترسی خوبی به ریز مغذی ها برای تولید ذرت فراهم می‌کند.

نوع خاک و سطح ماده آلی نیز می‌تواند بر دسترسی ریز مغذی ها به گیاهان تأثیر بگذارد. خاک های شنی و دارای ماده آلی کم ممکن است، کمبود عناصر ریز مغذی را ایجاد نمایند.  خاک رس با بافت ریز و خاک‌های دارای ماده آلی بالا می‌توانند ریزمغذی‌ها را به هم پیوند داده و آنها را برای جذب گیاه در دسترس قرار ندهد. خاک های با زهکشی ضعیف نیز می توانند به کاهش جذب ریز مغذی ها توسط گیاهان کمک کنند. زیادى آهک در خاک و یا بى کربنات بودن آب آبیارى. کمبود یا بیش بود برخى عناصر نیز در کمبود آن ها نقش دارند، به طورى که کاهش غلظت پتاسیم و منیزیم و همچنین، افزایش سطح فسفر، مس و کلسیم ، باعث بروز کمبود مى شود. استفاده بیش از اندازه کودهاى شیمیایى مانند؛ فسفر. تهویه نامناسب خاک.

حساسیت ذرت به کمبود ریزمغذی‌ روی،  بالا است. روى در ترکیـب آنزیـم هـاى مختلـف تنظیـم کننـده فعالیـت هـاى متابولیکـى نقـش دارد. روی جزء ضروری آنزیم های دخیل در متابولیسم کربوهیدرات ها و تولید پروتئین است. بنابراین، عرضه کم روی باعث کاهش رشد و محتوای نشاسته ذرت می شود. علائم به صورت نوار زرد رنگ روی برگ‌های ذرت ظاهر می شود. در کمبود شدید، گیاهان می‌توانند دارای میانگره های کوتاه شده باشند، همچنیـن باعـث ریزشـدن بـرگ هـاى تـازه روییـده شـده، می‌شود. خاک های سرد و مرطوب اغلب باعث کمبود روی در گیاهان ذرت جوان می‌شود که پس از خشک و گرم شدن خاک بهبود می‌یابد. خاکهای قلیایی، مواد آلی کم، فسفر زیاد و یا آهکی مستعد کمبود روی هستند.

حساسیت ذرت به کمبود مس، آهن و منگنز متوسط و برای بور، کلر و مولیبدن کم است. ریز مغذی ها عموماً در گیاهان بی حرکت هستند، به این معنی که علائم کمبود ابتدا در جدیدترین برگ ها یا بافت‌های گیاه ظاهر می شود. یک استثنا در این مورد، مولیبدن است که در آن علائم کمبود ابتدا روی برگ‌های مسن یا بافت گیاه ظاهر می‌شود. آهن، منگنز و مس هر کدام در تشکیل کلروفیل نقش دارند و کمبود آن می تواند باعث زرد شدن قابل مشاهده بافت گیاه شود. تصمیم‌گیری در مورد کوددهی ریزمغذی‌ها را می‌توان با در نظر گرفتن اسیدیته و آزمایش خاک اتخاذ نمود. در صورتیکه اسیدیته خاک بالاتر از 6.6 و سطح روی در آزمایش خاک کمتر از 4 پی‌پی‌ام باشد، بهتر است که کودهی این ریز مغذی انجام شود.

آهـن یکـى از اجـزاء مهـم سیسـتم آنزیمـى گیـاه اسـت و به عنـوان کاتالیـزور یــا قســمتى از سیســتم آنزیمــى تولیــد کلروفیــل عمــل مى کنــد. از آنجــا کــه حـدود 80 درصـد آهـن گیـاه در کلروپلاسـت بـرگ متمرکـز اسـت و در شـرایط کمبــود آهــن در گیــاه تعــادل توزیــع آن در کلروپلاســت به هــم مى خــورد، بنابرایـن کمبـود عنصـر آهـن موجـب کاهـش سـنتز کلروفیـل و در نهایـت ظهـور برگ هـاى سـبز کمرنـگ و زردى سـایر قسـمت هاى بـرگ گیـاه مى شـود و در کمبودهاى شدید، برگ کاملا زرد مى گردد. در این زمان کود کلات آهن، روی منگنز مورد نیاز است.علایـم کمبـود ابتـدا در قسـمت هاى انتهایـى و جـوان گیـاه ظاهـر مى شـود و در صورت شدید بودن کمبود، زردى تمام برگ هاى گیاه را فرا خواهد گرفت.

منگنـز کنتـرل کننـده بسـیارى از پدیـده هـاى اکسیداسـیون و احیـا بـوده و در پدیـده فتوسـنتز نقـش مهمـى ایفـا مـى‌کنـد. منگنـز مهمتریـن عنصـر ریـز مغذى در تغذیــه محصــولات زراعــى و باغــى بــوده و حضــور منگنــز موجــب تســریع رسیدگى میوه شده و در تمام محصولات براى تشکیل بذر لازم مى باشد.

روش کنترل کمبود آهن ، روى و منگنز

کلات هـاى آهـن ، روى و منگنـز کـه در سـال هاى اخیـر مـورد توجـه و اسـتفاده کشـاورزان دنیـا قـرار گرفتـه؛ و یکـى از بهتریـن روش هـاى تامیـن عناصـر مورد نیاز گیاه است.

ویژگى هاى کود آهن کلات سه گانه آهن ، روى و منگنز 

کود کلات سه گانه ترکیبى است پایدار و محلول در آب با تاثیر سریع و خاصیت پایدارى در خاک که توانایى زیر را به همراه دارد:

  • کودکلات سه گانه داراى پایدارى قوى، حتى در خاک هایى باpHبالا بوده و درنامساعدترین خاک ها (قلیایى ترین)، توسط ریشه جذب مى‌شود.
  • درمان سریع علایم کمبود آهن ، روى و منگنز در گیاه.
  • در سیستم هاى آبیارى، هیچ باقیمانده و ته نشینى ایجاد نمى کند.

زمان مصرف براى:

گیاهان یک ساله: استفاده در خاک از زمان کشت یا انتقال نشاء
درختان خزان کننده: در ابتداى فاز رشد رویشى
درختان همیشه سبز: در ابتداى تورم جوانه و تابستان

کود کلات
فهرست