کود کلات سه گانه آهن ، روی و منگنز TNT

کود کلات سه گانه آهن ، روى و منگنز 

آهـن یکـى از اجـزاء مهـم سیسـتم آنزیمـى گیـاه اسـت و به عنـوان کاتالیـزور
یــا قســمتى از سیســتم آنزیمــى تولیــد کلروفیــل عمــل مى کنــد. از آنجــا کــه
حـدود 80درصـد آهـن گیـاه در کلروپلاسـت بـرگ متمرکـز اسـت و در شـرایط
کمبــود آهــن در گیــاه تعــادل توزیــع آن در کلروپلاســت به هــم مى خــورد،
بنابرایـن کمبـود عنصـر آهـن موجـب کاهـش سـنتز کلروفیـل و در نهایـت ظهـور
برگ هـاى سـبز کمرنـگ و زردى سـایر قسـمت هاى بـرگ گیـاه مى شـود و در
کمبودهاى شدید، برگ کاملا زرد مى گردد. در این زمان کود کلات آهن، روی منگنز مورد نیاز است.

علایـم کمبـود ابتـدا در قسـمت هاى انتهایـى و جـوان گیـاه ظاهـر مى شـود و در
صورت شدید بودن کمبود، زردى تمام برگ هاى گیاه را فرا خواهد گرفت.
روى در ترکیـب آنزیـم هـاى مختلـف تنظیـم کننـده فعالیـت هـاى متابولیکـى
نقـش دارد. کمبـود روى شـامل بـروز لکـه هـاى بـى شـکل بـر روى بـرگ هاسـت
کـه بصـورت پراکنـده روى بـرگ قـرار مـى گیرنـد. کمبـود روى همچنیـن باعـث
ریزشـدن بـرگ هـاى تـازه روییـده شـده و نیـز باعـث کاسـته شـدن فاصلـه بیـن
گره ها مى گردد.

منگنـز کنتـرل کننـده بسـیارى از پدیـده هـاى اکسیداسـیون و احیـا بـوده و در
پدیـده فتوسـنتز نقـش مهمـى ایفـا مـى کنـد. منگنـز مهمتریـن عنصـر ریـز مغذى
در تغذیــه محصــولات زراعــى و باغــى بــوده و حضــور منگنــز موجــب تســریع
رسیدگى میوه شده و در تمام محصولات براى تشکیل بذر لازم مى باشد.

دلایل بروز کمبود عناصر آهن ، روى و منگنز در گیاه

1- مهم ترین دلیل کمبود این عناصر در ایرانpHبالاى خاک به خاطر وجود بى کربنات
زیاد است. وکمبود آنها در گیاه همیشه به معناى کمبود در خاک نیست. در
برخى موارد شاهد حضور عناصر یاد شده در خاک هستیم ولى چون به حالت
نامحلول در خاک قرار دارند؛ گیاه توانایى جذب آنها را ندارد.
2- زیادى آهک در خاک و یا بى کربنات بودن آب آبیارى.
3- کمبود یا بیش بود برخى عناصر نیز در کمبود آن ها نقش دارند، به طورى که
کاهش غلظت پتاسیم و منیزیم و همچنین، افزایش سطح فسفر، مس و کلسیم ،
باعث بروز کمبود مى شود.
4- استفاده بیش از اندازه کودهاى شیمیایى مانند؛ فسفر.
5- تهویه نامناسب خاک.

روش کنترل کمبود آهن ، روى و منگنز

کلات هـاى آهـن ، روى و منگنـز کـه در سـال هاى اخیـر مـورد توجـه و اسـتفاده
کشـاورزان دنیـا قـرار گرفتـه؛ و یکـى از بهتریـن روش هـاى تامیـن عناصـر مورد
نیاز گیاه است.

ویژگى هاى کود آهن کلات سه گانه آهن ، روى و منگنز 

کود کلات سه گانه ترکیبى است پایدار و محلول در آب با تاثیر سریع و خاصیت
پایدارى در خاک که توانایى زیر را به همراه دارد:
کودکلات سه گانه داراى پایدارى قوى، حتى در خاک هایى با pHبالا بوده و در
نامساعدترین خاک ها (قلیایى ترین)، توسط ریشه جذب مى شود.
درمان سریع علایم کمبود آهن ، روى و منگنز در گیاه
در سیستم هاى آبیارى، هیچ باقیمانده و ته نشینى ایجاد نمى کند.

زمان مصرف براى:

گیاهان یک ساله: استفاده در خاک از زمان کشت یا انتقال نشاء
درختان خزان کننده: در ابتداى فاز رشد رویشى
درختان همیشه سبز: در ابتداى تورم جوانه و تابستان

کود کلات
فهرست