بذر نخود علوفه ای رقم آردا ARDA

بذر نخود علوفه ای رقم ARDA

 • رقم علوفه ای با گلهای بنفش و پرشاخ و برگ
 • ریشه ها افشان و قابلیت تثبیت ازت بالا
 • تثبیت 100 الی 120 کیلوگرم ازت خالص در هر هکتار
 • رقمی زودرس و 20 روز قبل از ماشک قابل برداشت است
 • رشد طولی بوته 140 تا 180 سانتی متر
 • مقاوم در برابر سرمای زمستان
 • مقاوم به ریزش برگ
 • همزمانی تاریخ کاشت با گندم
 • مقدار کاشت120 الی 150 کیلوگرم نخود علوفه ای مخلوط با 50 الی 60 کیلوگرم جو یا تریتیکاله
 • عمق کشت مناسب 3 الی 5 سانتی متر
 • زمان برداشت در مرحله ی 100 درصد گلدهی و در اردیبهشت
 • قابل کاشت به صورت دیم در میزان بارندگی 300 میلی متر در سال
 • میزان پروتئین در کشت خالص 20 تا 25  درصد
 • میزان پروتئین در کشت مخلوط 13 تا 17 درصد
 • پتانسیل عملکرد علوفه تر 35 تا 50 تن در هکتار
 • پتانسیل عملکرد علوفه خشک 7 تا 10 تن در هکتار
بذر نخود
فهرست