بذر ذرت BC 678

بذر ذرت هیبرید سینگل کراس BC 678 (دانه ای – علوفه ای)

 • مشخصات بذر : دانه ای – علوفه ای
 • منشاء : کرواسی
 • گروه رسیدگی :FAO 670 – نیمه دیر رس
 • فاصله بوته روی ردیف برای کشت دانه ای: 20-18 سانتیمتر
 • فاصله بوته روی ردیف برای کشت علوفه ای: 17-15 سانتیمتر
 • جوانه زنی و رشد اولیه سریع
 • دارای سازگاری گسترده در مناطق مختلف
 • رنگ دانه زرد و چوب بلال قرمز
 • پتانسیل بالای تولید دانه و علوفه
 • ساقه های بلند و مقاوم به ورس و دارای بلال های درشت
 • تا زمان رسیدن بلال ها، ساقه ها و برگ ها سبز می مانند.
 • علوفه با کیفیت بالا و خوش خوراک برای دام
BC-678
بذر ذرت هیبرید سینگل کراس BC 678 (دانه ای – علوفه ای)
فهرست