نمونه قرارداد تولید

« قرارداد تولید و خرید بذر ذرت هیبرید »

این قرارداد طبق ماده 10 و 190 قانون مدنی جمهوری اسلامی فیمابین شرکت توسعه کشت ذرت (سهامی خاص ) به آدرس : تهران ـ خیابان فاطمی ـ خیابان باباطاهر ـ کوچه سهند شرقی ـ پلاک 4 که در این قرارداد شرکت نامیده میشود و آقای ………………………………. با کد ملی ……………………………. آدرس محل سکونت: ……………………………………………………………. آدرس محل کشت: ……………………………………………………. تلفن ثابت: ……………………………….. تلفن همراه : ……………………….. که در این قرارداد کشاورز نامیده می شود.

موضوع قرارداد  

عبارت است ازتحویل بذر والدین ذرت رقم ……………….. و تکثیر و تولید هیبرید آن در سال……………… در سطح ………………… هکتار از اراضی مرغوب و مناسب برای تولید بذر توسط ………………………… در مزرعه تحت تصرف خود به آدرس ………………………….. که به تایید موسسه تحقیقات رسیده و تحویل بذر تولید شده  به شرکت .

مدت قرارداد

شروع قرارداد  …………………………. پایان قرارداد……………………..

مبلغ قرارداد

 • قیمت بذر ذرت هیبرید استاندارد کیسه گیری شده رقم ……………… بمبلغ هر کیلوگرم ………………………. ریال
 • مبلغ قرارداد بر اساس وزن بذر استاندارد محاسبه و پرداخت می گردد .
 • وزن بذر استاندارد پس از حذف بلالهای خارج از تیپ و آلوده به آفات و بیماریها ( قبل و بعد از خشک کردن بلالها ) و حذف چوب بلال ( بعد از خشک کردن ) و کسر افت خارج از سایز ( کمتر از 5/6 میلی متر و بیشتر از 10 میلیمتر ) و کسر ضایعات فرآوری ، بر اساس رطوبت 13 درصد محاسبــه می گردد.

نحوه پرداخت

 • در صورتیکه به تشخیص آزمایشگاه شرکت ، بذور تولیدی استاندارد باشد 80 درصد مبلغ قــرارداد پس از خشک شدن بلال ها و شیلر و بوجاری پرداخت و مابقی پس از کیسه گیری (حداکثرتا اسفند ماه همان سال) پرداخت میگردد .
 • در صورتیکه بر اساس نظر آزمایشگاه شرکت بذور تولیدی غیر استاندارد تشخیص داده شود از طریق داوری تصمیم مقتضی اتخاذ می گردد.
 • چنانچه شرکت هزینه ای در رابطه با تعهدات و مسئولیت های کشاورز انجام داده باشد شرکت مجاز میباشد از اولین پرداخت، هزینه های انجام شده را کسر می نماید.
 • در کلیه مراحل فرآوری و توزین ، کشاورز و یا نماینده رسمی او می تواند در محل کارخانه فرآوری بذر حضور و نظارت داشته باشد .
 • در صورت غیر استاندارد شناخته شدن بذور تولیدی از سوی آزمایشگاه شرکت، ناشی از عدم تخصیص آب کافی و قصور کشاورز (خواه عمد یا غیر عمد) ، خسارت وارده به شرکت از تضامین کشاورز برداشت خواهد شد.

مشخصات بذر هیبرید قابل خرید

حداقل قوه نامیهاستاندارد ملی
حداکثر رطوبت13 درصد
حداقل خلوص فیزیکی99 درصد
سایر اقلاماستاندارد ملی
حداکثر سایز بذر10 میلی متر
حداقل سایز بذر5/6 میلی متر

حداقل قوه نامیه و خلوص ژنتیکی قابل قبول برای بذر استاندارد هیبرید ذرت ، استاندارد ملی بذر هیبرید ذرت می باشد که توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین می گردد .

شرکت متعهد میگردد کلیه بذور هیبرید قابل خرید را مشروط به منطبق بودن با مشخصات (موضوع ماده6 این قرارداد ) و تایید آزمایشگاه شرکت از کشاورز خریداری نماید .

پرداخت هزینه های کنترل و گواهی بذر ( عقد قرارداد بازرسی و نظارت ) به عهده شـرکت می باشد .

مسئولیتها و تعهدات کشاورز

 •  کلیه عملیات زراعی و تامین هزینه های تولید و اقدامات لازم اعم از تامین زمین ، آب و آماده کردن زمین و عملیات کاشت و مراقبتهای زراعی و برداشت، شناسایی و حذف بوته های خارج از تیپ (OFF TYPE)، رعایت شرایط ایزولاسیون مکانی و زمانی، به عهده کشـــاورز می باشد و کشاورز موظف است کلیه عملیات زراعی را به بهترین وجه و به موقع انجام دهد.
 • کشاورز اراضی مورد نظر برای کاشت را ضمن هماهنگی با بازرس شرکت تعیین و به تأیید کارشناس موسسه تحقیقـات میرساند و با اطلاع شرکت مبادرت به کشت می نماید. (تأمین به موقع ماشین آلات و تجهیزات و ادوات کاشت به عهده کشاورز می باشد).
 • حذف گل تاجی ( تاسل کشی ) در ردیفهای مادری بایستی به گونه ای از سوی کشاورز برنامه ریزی شود تا تعداد لازم کارگر فراهم بوده و تمامی قطعات در دوره گرده افشانی ، روزانه بازدید و مورد تاسل کشی قرار گیرد.بطوریکه مورد تایید شرکت و موسسه تحقیقات قرار گیرد.
 • حفظ و حراست از مزارع تولید بذر به عهده کشاورز بوده و مسئولیت زیان وارده بر اثر حوادث ولو قوه قاهره بر عهده کشاورز می باشد.
 • خسارت وارده به شرکت بابت قیمت بذور والدین مصرفی که در بند 4-7 تعیین گردیده است مطابق سطح حذف شده و به میزان بذر والدین مصرفی طبق بهای اعلام شده آن و هزینه های نظارت مربوط به موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال و هزینه های مربوط به بازرسین را به شرکت پرداخت نماید و شرکت مجاز است از محل مطالبات کشاورز در اولین مرحله خسارت های مذکور را کسر نماید و کشاورز حق هر گونه اعتراض را از خود سلب می نماید.
فهرست