بذر ذرت Simon | سیمون

بذر ذرت هیبرید سینگل کراس Simon (دانه ای – علوفه ای)

 • مشخصات بذر : دانه ای – علوفه ای
 • منشاء : اسپانیا
 • گروه رسیدگی :FAO 650 – نیمه دیر رس
 • فاصله بوته روی ردیف برای کشت دانه ای: 18-17 سانتیمتر
 • فاصله بوته روی ردیف برای کشت علوفه ای: 16-15 سانتیمتر
 • جوانه زنی و رشد اولیه سریع
 • دارای سازگاری گسترده در مناطق مختلف
 • متحمل به تنش های خاک، آب و هوا
 • رنگ دانه زرد و چوب بلال سفید
 • پتانسیل بالای تولید علوفه
 • دارای ساقه های بلند و مقاوم به ورس و بلال های درشت
 • تا زمان رسیدن بلال، ساقه ها و برگ ها سبز می مانند.
 • علوفه با کیفیت و قابلیت هضم عالی برای دام
Simon
فهرست