بذر ذرت هیبرید SAGUNTO

 ذرت هیبرید  SAGUNTO

 • تیپ رقم: علوفه ای – دانه ای
 • گروه رسیدگی: فائو 700 (دیررس)
 • منشاء: کشوراسپانیا
 • نوع دانه: دندان اسبی
 • قدرت جوانه زنی بسیار خوب
 • ساقه بلند، قوی و مقاوم به ورس
 • عملکرد و کیفیت بالا
 • حفظ سبزینگی خوب و متحمل به تنشهای گرمایی
 • ارتفاع بوته 320سانتی متر
 • تعداد ردیف دانه در بلال 18 الی 20 ردیف
 • میانگین تعداد دانه در ردیف 47
 • میانگین وزن هزار دانه 370 گرم
 • هکتولیتر 78 کیلوگرم
 • تراکم مناسب 90.000 بوته در هکتار
فهرست