آخرین اخبار

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت: در دو ماه ابتدایی سال زارعی ۹۶ - ۹۵ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل فروش انواع کودهای شیمیایی،‌ آلی و زیستی ۲۴ درصد رشد داشته است، در حالی که طی هشت ماهه امسال در کل ۳۴...
نماینده بخش خصوصی بخشی از تولیدکنندگان مواد غذایی، از رکورد صادراتی جدید به روسیه خبر داد. رئیس هیأت‌مدیره تعاونی تولیدکنندگان هم‌صنف امروز در گفت‌وگو با خبرنگار ایانا با اعلام این خبر گفت: اگرچه...
صدای صنعت-علیرضا ولی افزود صرفه جویی در هزینه های حمل ونقل، جلوگیری از تحمیل هزینه های افت و کسری ناشی از نگهداری بلندمدت محصول، جلب مشارکت بخش خصوصی در انجام خرید تضمینی را از دیگر مزیت های انجام...

مقالات

ذرت گیاهــی از خانــواده غــات بــا دوره رشــد نســبتا  کوتــاه و عملکــرد بــالا کــه رتبــه اول جهانــی از نظــر تولیــد و دوم از نظــر ســطح زیــر کشــت بعــد از گنــدم در بیــن ســه غلــه گنــدم- ذرت- برنــج...
برداشت ذرت دانه ای : زمان برداشت ذرت دانه ای بر اساس میزان آب دانه ها تعیین می گردد و این زمان موقعی است که پوسته براحتی از بلال جدا می گردد و چنانچه بلال را در دست تاب بدهند دانه ها از بلال جدا...
کولتیواتور از عملیات مهم مرحله داشت محسوب می شود که با اهداف خاکدهی پای بوته ، مبارزه مکانیکی با علفهای هرز و افزایش تهویه بکار برده می شود.